Trang chủSep_Path.pngTư vấn pháp luật
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
16/04/2018
153

Tải 70/2014/QH13 Luật sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12. Luật được ban hành ngày 26/11/2014 đã sửa đổi khái niệm Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ. Quý vị xem chi tiết nội dung dưới đây

Luật quốc tịch
Luật quốc tịch
16/04/2018
139

Tải 56/2014/QH13 Luật sửa đổi luật quốc tích Việt Nam ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12. Luật quốc tịch đã ghi nhận lại khái niệm về người có quốc tịch Việt Nam và nhiều quy định quan trọng khác, quý vị vui lòng xem chi tiết nội dung trong file đính kèm.

Bộ luật hàng hải Việt Nam mới nhất
Bộ luật hàng hải Việt Nam mới nhất
16/04/2018
138

95/2015/QH13 Bộ luật hàng hải Việt Nam quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về hàng hải và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học. Quý vị xem nội dung chi tiết các quy định của Luật hàng hải dưới đây hoặc tải toàn văn bộ luật trong file đính kèm.

Luật phòng cháy chữa cháy
Luật phòng cháy chữa cháy
29/07/2017
276

40/2013/QH13 Luật sửa đổi luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 quy định về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, chín sách cho các hoạt động phòng cháy, chữa cháy. Luật số 40/2013 được quốc hội ban hành tại kỳ họp thứ 6, ngày 22/11/2013 và có hiệu lực áp dụng ngày 01 tháng 07 năm 2014

Luật thuế giá trị gia tăng
Luật thuế giá trị gia tăng
28/07/2017
223

31/2013/QH13 Luật sửa đổi luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 5, ngày 19 tháng 06 năm 2013, có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng


Tổng số trang: 7