Trang chủSep_Path.pngTất cả các chủ đềSep_Path.pngVăn bản pháp luật mới
Luật thuế thu nhập cá nhân
Luật thuế thu nhập cá nhân
11/07/2017
197

Luật số 26/2012/QH12 Luật sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân. Luật số 26/2012/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2012 có hiệu lực áp dụng từ 01/07/2013. 

Luật kinh doanh bảo hiểm
Luật kinh doanh bảo hiểm
11/07/2017
168

Luật số 61/2010/QH12 Luật sửa đổi luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 có hiệu lực áp dụng từ 01/07/2011 điều chỉnh tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

Luật chứng khoán
Luật chứng khoán
11/07/2017
167

Luật số 62/2010/QH12 - Luật sửa đổi luật chứng khoán quy định về hoạt động chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật này Bãi bỏ Điều 103 và khoản 2 Điều 106 của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và có hiệu lực áp dụng từ 01/07/2011.

Luật phòng cháy chữa cháy
Luật phòng cháy chữa cháy
29/07/2017
255

40/2013/QH13 Luật sửa đổi luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 quy định về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, chín sách cho các hoạt động phòng cháy, chữa cháy. Luật số 40/2013 được quốc hội ban hành tại kỳ họp thứ 6, ngày 22/11/2013 và có hiệu lực áp dụng ngày 01 tháng 07 năm 2014

Luật thuế giá trị gia tăng
Luật thuế giá trị gia tăng
28/07/2017
198

31/2013/QH13 Luật sửa đổi luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 5, ngày 19 tháng 06 năm 2013, có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

Luật điện lực
Luật điện lực
11/07/2017
265

Luật số 24/2012/QH13 Luật sửa đổi luật điện lực số 28/2004/QH11 quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện; bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện. Luật số 24/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012 có hiệu lực áp dụng kể từ 01/07/2013.

Luật quản lý thuế
Luật quản lý thuế
11/07/2017
219

Luật số 21/2012/QH13 Luật sửa đổi luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật. Luật số 21/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012 và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/07/2013.

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
16/04/2018
117

Tải 70/2014/QH13 Luật sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12. Luật được ban hành ngày 26/11/2014 đã sửa đổi khái niệm Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ. Quý vị xem chi tiết nội dung dưới đây

Luật quốc tịch
Luật quốc tịch
16/04/2018
97

Tải 56/2014/QH13 Luật sửa đổi luật quốc tích Việt Nam ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12. Luật quốc tịch đã ghi nhận lại khái niệm về người có quốc tịch Việt Nam và nhiều quy định quan trọng khác, quý vị vui lòng xem chi tiết nội dung trong file đính kèm.

Bộ luật hàng hải Việt Nam mới nhất
Bộ luật hàng hải Việt Nam mới nhất
16/04/2018
104

95/2015/QH13 Bộ luật hàng hải Việt Nam quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về hàng hải và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học. Quý vị xem nội dung chi tiết các quy định của Luật hàng hải dưới đây hoặc tải toàn văn bộ luật trong file đính kèm.


  • 1
Tổng số trang: 1