Trang chủSep_Path.pngAll TagsSep_Path.pngTag: Văn bản về kinh doanh bảo hiểm
Luật kinh doanh bảo hiểm
Luật kinh doanh bảo hiểm
11/07/2017
175

Luật số 61/2010/QH12 Luật sửa đổi luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 có hiệu lực áp dụng từ 01/07/2011 điều chỉnh tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.


  • 1
Tổng số trang: 1