Trang chủSep_Path.pngAll TagsSep_Path.pngTag: văn bản về thuế giá trị gia tăng
Luật thuế giá trị gia tăng
Luật thuế giá trị gia tăng
28/07/2017
287

31/2013/QH13 Luật sửa đổi luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 5, ngày 19 tháng 06 năm 2013, có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng


  • 1
Tổng số trang: 1