Trang chủSep_Path.pngTư vấn pháp luậtSep_Path.pngXác định mức bồi thường thiệt hại theo hợp đồng hoặc do hành vi vi phạm

Xác định mức bồi thường thiệt hại theo hợp đồng hoặc do hành vi vi phạm

Thứ ba, 13/06/2017
238

Người có hành vi vi phạm hoặc gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường. Luật sư xin chia sẻ các quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hai theo bộ luật dân sự năm 2015 và cách xác định mức bồi thường để các bạn tham khảo và áp dụng cho việc giải quyết tranh chấp dân sự trên thực tế.

Tư vấn cách xác định mức bồi thường thiệt hại theo hợp đồng

Phân tích quy định về bồi thường thiệt hại trong bộ luật dân sự

Trong các hình thức trách nhiệm dân sự trong hợp đồng dân sự thì bồi thường thiệt hại là một hình thức trách nhiệm thông dụng nhất. Đây là hình thức trách nhiệm dân sự nhằm buộc bên có hành vi gây ra thiệt hại phải khắc phục hậu quả bằng cách bù đắp, đền bù tổn thất về vật chất và tổn thất về tinh thần cho bên bị thiệt hại. Trong các hình thức trách nhiệm dân sự trong hợp đồng thì bồi thường thiệt hại là một hình thức trách nhiệm thông dụng nhất.

Pháp luật không quy định khái niệm “Bồi thường thiệt hại” mà chỉ ghi nhận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong điều 687 bộ luật dân sự 2015. Theo đó Các bên được thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp không có thỏa thuận thì pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả của sự kiện gây thiệt hại được áp dụng. Trách nhiệm bồi thường các thiệt hại xảy ra mang tính chất liệt kê, bao gồm hai loại trách nhiệm khác nhau: trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất và trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tinh thần. Tuy nhiên, trong quan hệ hợp đồng, với tính chất đền bù ngang giá, người ta chỉ chấp nhận bồi thường các thiệt hại về vật chất, còn các thiệt hại về tinh thần không được chấp nhận bồi thường.

Theo quy định tại Điều 418 Bộ luật dân sự 2015, thì các bên có thể thoả thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại. Các bên có thể thỏa thuận trước về việc bồi thường thiệt hại cũng như xác định trước trong hợp đồng một mức bồi thường cụ thể bằng tiền. Tuy nhiên, khác với phạt vi phạm là chỉ được áp dụng nếu như các bên có thỏa thuận trước về phạt vi phạm, đối với bồi thường thiệt hại, cho dù các bên có thỏa thuận về vấn đề bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng hay không, thì khi xảy ra thiệt hại, bên gây thiệt hại vẫn phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhắm tới mục đích quan trọng nhất là bồi hoàn, bù đắp, khôi phục lợi ích vật chất bị thiệt hại cho bên bị vi phạm. Có thể nói rằng, bồi thường thiệt hại là chế tài quan trọng và cơ bản nhất nhằm bảo đảm lợi ích của các bên khi hợp đồng bị vi phạm, tạo ra khả năng đảm bảo lợi ích một cách tối đa cho mọi bên có liên quan trong quan hệ hợp đồng. Chính vì thế, chế tài này được áp dụng cho hầu hết các hành vi vi phạm hợp đồng.'

 

Những loại thiệt hại được yêu cầu bổi thường

Theo khoản 2 Điều 361của Bộ luật dân sự, những thiệt hại được xác định trong trường hợp phải bồi thường bao gồm thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần trong đó:

- Thiệt hại về vật chất là tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

- Thiệt hại về tinh thần là tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân khác của một chủ thể.

Khi tính toán các khoản thiệt hại về tài sản phải bồi thường, cần lưu ý rằng pháp luật quy định bên vi phạm chỉ phải bồi thường đối với những tổn thất thực tế, tính được thành tiền, còn các thiệt hại khác về tinh thần, danh dự, uy tín do việc vi phạm hợp đồng gây ra sẽ không được bồi thường thiệt hại. Thiệt hại được bồi thường là toàn bộ những tổn thất thực tế phát sinh. Do đó, thiệt hại thực tế là bao nhiêu thì bên vi phạm phải bồi thường bấy nhiêu.Ta có thể tính dựa trên công thức sau:

Mức bồi thường thiệt hại = tổn thất về tài sản + chi phí hợp lý (để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại) + thu nhập thực tế bị mất (bị giảm sút)

Trên đây là một số chia sẻ vắn tắt của Luật sư, mọi yêu cầu hỗ trợ quý vị gọi ngay tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006196 để được giải đáp.