Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư năm 2024

Thanh Loan, Thứ Hai, 27/05/2024 - 11:00
Bạn đang tìm kiếm một mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư chính xác và chi tiết? Dưới đây là mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư mới nhất năm 2024, được soạn thảo theo quy định của Luật Đầu tư 2020. Mẫu hợp đồng này bao gồm các điều khoản cơ bản như: thông tin các bên tham gia, mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư, phân chia kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện, quyền và nghĩa vụ của các bên, cùng các điều khoản về sửa đổi, chuyển nhượng và giải quyết tranh chấp. Hợp đồng được thiết kế nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên, đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành. Tải về mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư ngay để bắt đầu dự án của bạn một cách hợp pháp và hiệu quả.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là gì?

Theo Luật Đầu tư 2020 của Việt Nam, hợp đồng hợp tác kinh doanh (Business Cooperation Contract – BCC) là một thỏa thuận giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận hoặc sản phẩm và chịu rủi ro chung mà không thành lập tổ chức kinh tế mới. Đây là một hình thức đầu tư phổ biến, đặc biệt trong các ngành công nghiệp và dịch vụ, cho phép các bên tận dụng tối đa nguồn lực và kinh nghiệm của nhau.

Đặc điểm chính của Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)

Không thành lập tổ chức kinh tế mới: Các bên ký kết hợp đồng BCC không cần phải thành lập một pháp nhân mới. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí liên quan đến việc thành lập và duy trì một doanh nghiệp mới.

Phân chia lợi nhuận và rủi ro: Các bên tham gia hợp đồng BCC thỏa thuận về việc phân chia lợi nhuận hoặc sản phẩm từ hoạt động kinh doanh và cùng chịu rủi ro. Tỷ lệ phân chia và phương thức xử lý rủi ro được quy định rõ trong hợp đồng.

Tính linh hoạt cao: Hợp đồng BCC cho phép các bên tham gia tự do thỏa thuận và quyết định các điều khoản hợp tác, từ đó tạo ra một khuôn khổ hợp tác linh hoạt và phù hợp với nhu cầu của các bên.
Phạm vi áp dụng rộng:

Hợp đồng BCC có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như công nghiệp, thương mại, dịch vụ, và thậm chí là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng.

Tham khảo thêm: Mẫu hợp đồng thương mại

Nội dung của hợp đồng hợp tác đầu tư

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Số: [Số Hợp Đồng]/2024/HĐHTKD

Hôm nay, ngày [Ngày] tháng [Tháng] năm [Năm], tại [Địa điểm], chúng tôi gồm:

BÊN A:

 • Họ và tên: [Tên bên A]
 • Ngày sinh: [Ngày sinh]
 • CMND/CCCD số: [Số CMND/CCCD] cấp ngày [Ngày cấp] tại [Nơi cấp]
 • Địa chỉ thường trú: [Địa chỉ]
 • Điện thoại: [Số điện thoại]

BÊN B:

 • Họ và tên: [Tên bên B]
 • Ngày sinh: [Ngày sinh]
 • CMND/CCCD số: [Số CMND/CCCD] cấp ngày [Ngày cấp] tại [Nơi cấp]
 • Địa chỉ thường trú: [Địa chỉ]
 • Điện thoại: [Số điện thoại]
Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư năm 2024
Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư năm 2024

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều khoản sau:

Điều 1: Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên; địa chỉ giao dịch hoặc địa điểm thực hiện dự án đầu tư

 • Tên các bên: Bên A và Bên B như đã nêu trên.
 • Địa chỉ giao dịch: [Địa chỉ giao dịch]
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: [Địa điểm thực hiện]

Điều 2: Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh

 • Mục tiêu: [Mục tiêu cụ thể của dự án đầu tư]
 • Phạm vi hoạt động: [Phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh]

Điều 3: Đóng góp và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh

 • Đóng góp của Bên A: [Chi tiết về đóng góp của Bên A]
 • Đóng góp của Bên B: [Chi tiết về đóng góp của Bên B]
 • Phân chia kết quả đầu tư kinh doanh: [Tỷ lệ phân chia lợi nhuận/sản phẩm]

Điều 4: Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng

 • Tiến độ thực hiện: [Chi tiết về tiến độ các giai đoạn của dự án]
 • Thời hạn thực hiện hợp đồng: [Thời gian cụ thể]

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các bên

 • Quyền và nghĩa vụ của Bên A: [Chi tiết về quyền và nghĩa vụ của Bên A]
 • Quyền và nghĩa vụ của Bên B: [Chi tiết về quyền và nghĩa vụ của Bên B]

Điều 6: Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng

 • Sửa đổi hợp đồng: [Điều kiện và thủ tục sửa đổi hợp đồng]
 • Chuyển nhượng hợp đồng: [Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng hợp đồng]
 • Chấm dứt hợp đồng: [Điều kiện và thủ tục chấm dứt hợp đồng]

Điều 7: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp

 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng: [Các điều khoản về trách nhiệm bồi thường, xử lý vi phạm]
 • Phương thức giải quyết tranh chấp: [Phương thức giải quyết tranh chấp, có thể qua thương lượng, hòa giải, hoặc Tòa án]

Điều 8: Các thỏa thuận khác

 • Thỏa thuận khác: Các bên có quyền thỏa thuận thêm những nội dung khác không trái với quy định của pháp luật.

Hợp đồng này được lập thành [số] bản, mỗi bên giữ [số] bản. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

[Ký và ghi rõ họ tên] [Ký và ghi rõ họ tên]

Chú ý:

 • Các bên tham gia hợp tác kinh doanh cần thỏa thuận cụ thể các nội dung của hợp đồng hợp tác kinh doanh, phù hợp với nhu cầu và mục đích hợp tác của mình.
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh phải được lập thành văn bản và có chữ ký của các bên tham gia hợp tác kinh doanh.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp:

Chủ thể của hợp đồng hợp tác đầu tư?

Khoản 18 và Khoản 19, Điều 3, Luật đầu tư 2020 quy định về nhà đầu tư như sau:
Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài, thực hiện đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
Nhà đầu tư trong nước là các cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông

Quy định về  đơn phương chấm dứt hợp đồng?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 28, Luật đầu tư 2020 và Điều 426, Luật dân sự 2005, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư được thực hiện như sau:
Các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư nếu việc chấm dứt này được quy định cụ thể trong hợp đồng, là một điều khoản mà hai bên đã thỏa thuận và ký kết. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, đồng thời phải thông báo cho bên còn lại trong một khoảng thời gian nhất định, hoàn thiện thủ tục về việc chấm dứt hợp đồng.

✅ Mẫu đơn:Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư năm 2024
✅ Định dạng:File Word, File PDF
✅ Số lượng file:2
✅ Lượt tải:+1200
5/5 - (1 bình chọn)