Thủ tục cấp bổ sung đất năm 2024 cần có những giấy tờ gì?

Thanh Loan, Thứ Năm, 22/02/2024 - 14:18
Nguyên nhân có diện tích đất tăng thêm Sự chênh lệch diện tích đất thực tế so với thông tin trên giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thường xuất phát từ ba nguyên nhân chính sau đây: Tùy thuộc vào nguyên nhân dẫn đến sự chênh […]

Nguyên nhân có diện tích đất tăng thêm

Sự chênh lệch diện tích đất thực tế so với thông tin trên giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thường xuất phát từ ba nguyên nhân chính sau đây:

  • Sai số trong quá trình đo đạc: Đôi khi, diện tích thực tế của thửa đất có thể lớn hơn so với thông tin ghi trên giấy tờ do sai sót trong quá trình đo đạc ban đầu. Trong trường hợp này, ranh giới thửa đất vẫn giữ nguyên nhưng diện tích đo được lại lớn hơn.
  • Lấn chiếm đất: Trường hợp này xảy ra khi người sử dụng đất tự ý lấn, chiếm thêm diện tích không phù hợp với thông tin ghi trên giấy tờ đã cấp.
  • Thay đổi quyền sử dụng đất qua giao dịch: Bao gồm các trường hợp như nhận chuyển nhượng, tặng cho hoặc thừa kế quyền sử dụng đất.

Tùy thuộc vào nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch diện tích, cách thức xử lý và các khoản tiền phải nộp (nếu có) khi được cấp Giấy chứng nhận mới cho phần diện tích đất tăng thêm sẽ khác nhau. Cần xác định rõ ràng nguyên nhân của sự chênh lệch để áp dụng biện pháp xử lý phù hợp và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai.

Nguyên tắc xử lý nếu có đất tăng thêm

Khi xác định diện tích thực tế của thửa đất có sự khác biệt so với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận, cách xử lý được thực hiện như sau:

Trường hợp 1: Không Có Sự Thay Đổi về Ranh Giới Thửa Đất

Trong trường hợp ranh giới thửa đất hiện tại vẫn giữ nguyên so với ranh giới được ghi nhận tại thời điểm cấp giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu, và không phát sinh tranh chấp với các thửa đất liền kề, thì diện tích đất sẽ được xác định dựa trên kết quả đo đạc thực tế.

Trong trường hợp này, việc cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận sẽ được tiến hành cho diện tích đất tăng thêm, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể:

  • Nếu thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận lần đầu, thì việc cấp Giấy chứng nhận mới sẽ được thực hiện cho cả diện tích thửa đất, bao gồm cả phần diện tích tăng thêm.
  • Trong trường hợp thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận trước đó, thì việc cấp đổi Giấy chứng nhận sẽ áp dụng, để phản ánh sự thay đổi về diện tích thực tế của thửa đất.
Thủ tục cấp bổ sung đất
Thủ tục cấp bổ sung đất

Như vậy, quy trình xử lý và cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận sẽ tuân thủ theo các quy định pháp luật và dựa trên kết quả đo đạc đất đai chính xác.

Trường hợp 2: Có Sự Thay Đổi Ranh Giới Thửa Đất

Khi việc đo đạc lại thửa đất cho thấy có sự thay đổi về ranh giới so với thông tin ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất ban đầu, phần diện tích chênh lệch nếu có thể được xem xét để cấp Giấy chứng nhận mới. Tuy nhiên, việc cấp Giấy chứng nhận cho phần diện tích này không phải là tự động và cần tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành.

Lưu ý quan trọng: Nguyên tắc xử lý này chỉ mang tính chất hướng dẫn tổng quát. Đối với các quy định cụ thể liên quan đến trường hợp này, thông tin chi tiết sẽ được trình bày rõ ràng trong phần thủ tục pháp lý, được nêu cụ thể ở mục sau (mục 3). Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ đúng các quy trình và hướng dẫn pháp lý khi xử lý những trường hợp thay đổi về ranh giới thửa đất.

>>>Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán đất viết tay chưa có sổ đỏ

Thủ tục cấp bổ sung đất

Theo quy định tại Điều 24a của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho phần diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:

Trường hợp phát hiện thửa đất thực tế có diện tích lớn hơn so với ghi trong Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất, và có thay đổi ranh giới, thì việc xem xét cấp Giấy chứng nhận mới cho diện tích đất tăng thêm được thực hiện theo các bước sau:

Đối với diện tích đất tăng thêm từ việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đã có Giấy chứng nhận, cần thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho cho diện tích tăng thêm và cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc (nếu không yêu cầu hợp thửa).

Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm xác nhận thông tin và thực hiện các bước cần thiết như gửi thông tin địa chính, trình cấp Giấy chứng nhận, và cập nhật hồ sơ địa chính.

Đối với diện tích đất tăng thêm do chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/7/2014 có giấy tờ hợp lệ, thì thực hiện thủ tục cấp lần đầu cho diện tích tăng thêm và cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc.

Trường hợp diện tích tăng thêm không có giấy tờ hợp lệ, cần xem xét theo các quy định pháp luật hiện hành, tuỳ thuộc vào tình trạng pháp lý của phần đất đó (vi phạm pháp luật về đất đai, được giao trái thẩm quyền,…) để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận phù hợp.

Như vậy, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho diện tích đất tăng thêm phải tuân thủ các quy định cụ thể và thực hiện theo trình tự pháp lý đã được ấn định.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp:

Hồ sơ nộp trong trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận gồm những gì?

Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà diện tích đất tăng thêm đó có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP
Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng;
Bản gốc Giấy chứng nhận của thửa đất gốc hoặc giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPvà Khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của thửa đất gốc đối với trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận;
Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPvà Khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của diện tích đất tăng thêm;
Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPđối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Tiền phải nộp đối với diện tích đất tăng thêm là bao nhiêu?

Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.
Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn đó. Tùy từng địa phương có mức thu khác nhau; cơ quan thuế sẽ thông báo cho người sử dụng đất khoản tiền họ phải nộp.

❓ Câu hỏi:Thủ tục cấp bổ sung đất
📰 Chủ đề:Luật đất đai
⏱ Thời gian đăng:22/02/2024
⏰ Ngày Cập nhật:22/02/2024

5/5 - (1 bình chọn)